Creëer de basis voor de toekomst

Een doelgerichte aanpak

1. Doelstellingen formuleren

Een gedreven en proactieve Ondernemingsraad (OR) is een waardevolle aanwinst voor elke organisatie. Het is echter niet ongewoon om Ondernemingsraden tegen te komen die zich met te veel onderwerpen tegelijk bezighouden. Support AS onderzoekt in samenwerking met de OR welke doelstellingen op korte en lange termijn haalbaar zijn. Als coördinator en bewaker van deze doelstellingen ondersteunt Support AS bij een effectieve implementatie.

2. Overzicht creëren

Support AS zorgt ervoor dat de processen binnen de organisatie zowel overzichtelijk als inzichtelijk zijn. Wij zijn op de hoogte van alle lopende advies- en instemmingstrajecten, evenals de trajecten die reeds zijn afgerond. 

Daarnaast speelt Support AS een belangrijke rol bij het monitoren en evalueren van de doelstellingen. Wij analyseren welke doelstellingen succesvol zijn gerealiseerd en welke nog extra aandacht behoeven om volledig te worden bereikt. 

3. Actualiseren

De wet- en regelgeving rondom medezeggenschap wijzigt nogal eens. Support AS zorgt ervoor dat het OR-reglement en/of convenant met de bestuurder actueel is. Met het opstellen en actualiseren van deze documenten kan Support AS voorstellen aandragen over de herverkiesbaarheid van OR-leden, de duur van de zittingstermijn, het hanteren van een personen- of lijstenstelsel en de ureninzet van OR-leden.

4. Succesvolle OR-verkiezingen

Veel Ondernemingsraden stappen over op digitale verkiezingen omdat online stemmen nogal wat voordelen oplevert. Bijvoorbeeld tijdwinst door automatisering van het verkiezingsproces, lagere kosten, hogere opkomst omdat medewerkers zelf bepalen waar en wanneer ze stemmen en de verkiezingsuitslag is minder fout- en fraudegevoelig. 

Support AS beschikt over ruime ervaring in het organiseren en begeleiden van het verkiezingstraject, zowel bij traditionele als digitale verkiezingen. Support AS begrijpt de specifieke uitdagingen en vereisten die gepaard gaan met digitale verkiezingen en kan ondersteuning bieden bij het opzetten en implementeren van een gestroomlijnd verkiezingsproces. 

5. Ondersteuning en opleiden

Support AS biedt professionele ondersteuning en zorgt er voor dat de OR en zijn commissies optimaal kunnen functioneren. Hierbij mag ook de ontwikkeling van de OR(-leden) niet ontbreken. Support AS signaleert de leerdoelen van de OR (individueel en als groep) en adviseert hierover. De trainingen (intern en extern) worden ingevuld met onderwerpen waar op dat moment behoefte aan is. Denk aan bijvoorbeeld effectief vergaderen, onderhandelen met de bestuurder, teamrollen, strategisch denken en verdieping in de Arbowet en de WOR.

6. Vergroten van de zichtbaarheid

Support AS kan ondersteunen en adviseren over de zichtbaarheid van de Ondernemingsraad. Er zijn volop mogelijkheden. Bijvoorbeeld medewerkers laten aansluiten bij een OR-commissie, het regelmatig plaatsen van publicaties op intranet. Of verschillende tools raadplegen, zodat medewerkers een mening kunnen geven over verschillende onderwerpen. 

7. Het jaarverslag

De OR maakt jaarlijks een overzicht van zijn activiteiten. Dit is geen 10 pagina’s tellend boekwerk. Het is veel aantrekkelijker om kort maar krachtig de activiteiten in één A4 vorm te geven. Support AS kan hierin ondersteunen en is vaak de eindredacteur van het jaarverslag of nieuwsbrieven.

8. Effectief samenwerken

Een Ondernemingsraad (OR) bestaat uit een zorgvuldig gekozen groep medewerkers. Het is van cruciaal belang dat de OR zo snel mogelijk als een goed functionerend team optreedt. Support AS kan een waardevolle rol spelen bij het identificeren van mogelijke knelpunten en conflicten, en deze op een constructieve manier bespreekbaar maken. Door middel van concrete inzichten en het maken van praktische afspraken kan Support AS bijdragen aan het oplossen van deze uitdagingen en het bevorderen van een harmonieuze samenwerking binnen de OR.

9. De solide basis voor de toekomst

Support AS draagt zorg voor het zorgvuldig coördineren en organiseren van het werk van de Ondernemingsraad (OR). Door te zorgen voor een solide en duidelijke basis en werkwijze, kan de OR zich volledig richten op de inhoudelijke taken en essentiële werkzaamheden. Dit draagt bij aan het behalen van de gestelde doelen.

Neem direct contact op

Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA en de Privacy Policy en Terms of Service van Google zijn van toepassing. Wilt u weten hoe we met uw gegevens om gaan? Bekijk onze Privacyverklaring.